Uf dr Foto gseht er uus, wi dr Heinz Däpp. I Würklechkeit isch ärs ou, dr Outor vo de „Schnappschöss„, wos gäng wie mee gett. Heinz Däpp, Satiiriker, wo gäng gueti Komedi macht z’Bärn em Spiegubeld bim Stadtwandrr Wohne tuet de Hene Däpp ir Stadt Bärn. Ar Chramgass, grad obenar Dischteuzwangzonft. Zu Zitte vom Buebeberg […]